GDPR

My, společnost Martin Drábek s.r.o., se sídlem Kaštanová 2091, 253 01 Hostivice, IČ: 27179443 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Plnou verzi poučení o Vašich právech naleznete na www.martindrabek.cz. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese drabek-u@volny.cz.

INFORAMČNÍ POVINNOST PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

Společnost Martin Drábek s.r.o., se sídlem Kaštanová 2091, 253 01 Hostivice, IČ: 27179443 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů si tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvis-losti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovoluje informovat své zákazníky a potenciální zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.
Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority Společnosti. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.
Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Poskytování služeb

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů: zákazník
Účel: realizace poskytnutí zboží či služeb na základě smlouvy
Doba uložení:
1) po dobu trvání smlouvy
2) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

b) Evidenční (záruční) list

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů: zákazník
Účel: uplatnění záruky na dodaný výrobek
Doba uložení:
1) po dobu trvání záruční doby
2) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

c) Zasílání nabídek služeb zákazníkům

Právní titul: Oprávněný zájem
Subjekt údajů: zákazník
Účel: zasílání obchodních sdělení
Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby projevu nesouhlasu se zasíláním ze strany zákazníka
Osobní údaje zpracovávané pod písmenem c) jsou údaje dobrovolné, a jsou tudíž ze strany Subjektu údajů poskytnuty dobrovolně.
Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna písemným (v listinné či elektronické formě) vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být Subjekt údajů Společností žádným způsobem sankcionován. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a Subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automati-zované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

a. montážní společnosti spolupracující se Společností;
b. servisní společnosti spolupracující se Společností;
c. projektanti spolupracující se Společností;
d. daňové subjekty a s nimi související, přepravní společnosti, externí archív.

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

Právo na přístup
Subjekt údajů může Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Společnost poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Subjekt údajů může Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o něm zpracovává
Právo na výmaz
Subjekt údajů může Společnost požádat, aby vymazal jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. Subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c. Subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d. osobní údaje Subjektu údajů byly zpracovány protiprávně;
e. osobní údaje Subjektu údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f. osobní údaje Subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b. zpracování osobních údajů Subjektu údajů je protiprávní, ale Subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
c. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů práv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který souhlas dal, kdykoliv odvolat
Právo vznést námitku – Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti
Právo podat stížnost – Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese drabek-u@volny.cz.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení